W Czytelni Ogólnej udostępniane są zbiory biblioteczne wszystkim zainteresowanym. Warunkiem korzystania ze zbiorów jest przedłożenie dyżurującemu bibliotekarzowi aktualnego dowodu tożsamości, wpisanie się do księgi odwiedzin oraz złożenie wypełnionego rewersu. Dalsze zasady korzystania z Czytelni określa regulamin.

W Czytelni Ogólnej znajdują się stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu oraz katalogi kartkowe i elektroniczne.  

czytelniaDziały Czytelni Ogólnej:

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
XVII.
XVIII.
XIX.
XX.
XXI.
XXII.
XXIII.
XXIV.
XXV.
XXVI.
XXVII.

XXVIII.

Historia
Historia Kościoła
Homiletyka
Katechetyka
Teologia Pastoralna
Teologia Fundamentalna
Teologia Dogmatyczna
Teologia Moralna
Teologia Ascetyczno-mistyczna
Teologia Chrześcijańska
Misjologia
Ekumenizm
Liturgika
Biblistyka
Prawo
Katolicka Nauka Społeczna
Patrologia
Dokumenty Kościoła
Religioznawstwo
Sztuka
Silesiaca
Pedagogika
Psychologia
Filozofia
Kościół w PRL
Nauki o Rodzinie
Socjologia

Muzyka religijna

Wydawnictwa informacyjne:

L
I
S
SS
E
ES
B
BS
Leksykony
Informatory
Słowniki
Słowniki Specjalistyczne
Encyklopedie
Encyklopedie Specjalistyczne
Bibliografie
Bibliografie Specjalistyczne

Serie wydawnicze:

ACA
AKA
AMA

B16
BED
BOK
BT
EiI

JPII
KwTT
MBOK
MF
MT
OJ

OBT
POK
PSP
SAC

SAC.SN
SB
SiM
SYM
US
ZBK
ŹM
ŹMT

Academica
Arcydzieła Kultury Antycznej
Amateca

Joseph Ratzinger
Biblioteka Ekumenii i Dialogu
Biblioteka Ojców Kościoła
Biblioteka Teologiczna
Ekumenizm i Integracja

Jan Paweł II
Kościół w Trzecim Tysiącleciu
Mała Biblioteka Ojców Kościoła
Myśl Filozoficzna
Myśl Teologiczna
Oberschlesisches Jahrbuch
Ojcowie Żywi
Opolska Biblioteka Teologiczna
Pisma Ojców Kościoła
Pisma Starochrześcijańskich Pisarzy
Studia Antiquatatis Christianae

Studia Antiquatatis Christianae. Series Nova

Studia Biblica
Studia i Materiały Wydziału Teologicznego UŚ
Sympozja
Umacniać Słowem
Zeszyty Biblijne KOAB
Źródła Monastyczne
Źródła Myśli Teologicznej


Zgodnie z Zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Śląskiego dostęp do prac magisterskich możliwy jest wyłącznie na podstawie wypełnionego wniosku, którego wzór znajduje zię w załącznku w formacie WORD, w formacie PDF.

Biblioteka Główna UŚ (kanał RSS)

Wiadomości z Fides (kanał RSS)