Regulamin Czytelni Ogólnej Biblioteki Teologicznej Uniwersytetu Śląskiego:

Z Czytelni Ogólnej Biblioteki Teologicznej Uniwersytetu Śląskiego mogą korzystać wszystkie osoby, które dostosują się do wymagań regulaminu.

W sprawach nie objętych regulaminem czytelnik powinien dostosować się do zaleceń bibliotekarza.

Warunkiem korzystania ze zbiorów w Czytelni Ogólnej jest:

  • pozostawienie w szatni okryć wierzchnich, toreb, teczek; w przypadku zezwolenia na wniesienie teczki lub torby dyżurny bibliotekarz lub upoważniony pracownik ma prawo zażądać od czytelnika pokazania ich zawartości przed opuszczeniem czytelni.
  • wpisanie się do księgi odwiedzin po każdorazowym przyjściu do Czytelni
  • przedłożenie dyżurującemu bibliotekarzowi aktualnej legitymacji studenckiej lub innego dowodu tożsamości ze zdjęciem
  • prawidłowe wypełnienie rewersu na każdą zamawianą książkę
  • odnotowanie na rewersach czytelnianych tytułów wnoszonych własnych materiałów i pozostawienie rewersów dyżurującemu bibliotekarzowi
  • dopuszcza się fotografowanie zbiorów własnym aparatem po uzyskaniu zgody dyżurującego bibliotekarza
  • poszanowanie udostępnionych materiałów bibliotecznych oraz zgłoszenie zauważonych braków i uszkodzeń
  • zachowanie odpowiadające powadze naukowej instytucji ( nie wolno głośno rozmawiać, spożywać posiłków, palić papierosów, używać telefonów komórkowych, itp.)

Z księgozbioru podręcznego czytelnicy mogą korzystać bezpośrednio, wypełniając na każdą pozycję rewers i oddając dyżurnemu bibliotekarzowi. Wykorzystane publikacje winny być zwrócone dyżurującemu bibliotekarzowi.

Książki i czasopisma nie powinny być włączane samodzielnie przez czytelnika do poszczególnych działów.

Materiały biblioteczne przechowywane poza Czytelnią Ogólną (w magazynach) należy zamówić na rewersach czytelnianych u dyżurującego bibliotekarza - czas oczekiwania na realizację do 30 min. Jednorazowo z magazynu będzie realizowane 5 zamówień. 30 min. przed zakończeniem pracy Czytelni Ogólnej nie będą realizowane zamówienia z magazynu  Na życzenie czytelnika bibliotekarz może zatrzymać w czytelni zamówione z magazynu dokumenty, jednak nie dłużej niż 7 dni.

Dokumentów udostępnianych w czytelni nie wolno wynosić poza jej obręb. Książek zamawianych z magazynu do czytelni nie wypożycza się na zewnątrz Dzieł z księgozbioru podręcznego nie można rezerwować.

Z materiałów na prawach rękopisu: niepublikowane prace dyplomowe i rozprawy doktorskie można korzystać zgodnie z Zarządzeniem Rektora  Uniwersytetu Śląskiego nr 57/2006

Odbitki kserograficzne wykonuje się z materiałów bibliotecznych, których nie można wypożyczać na zewnątrz

Stanowiska komputerowe wykorzystywane są tylko do celów naukowych

Nieprzestrzeganie przez Czytelnika ustaleń Regulaminu może spowodować ograniczenie lub pozbawienie prawa korzystania ze zbiorów Biblioteki Teologicznej

Godziny otwarcia Czytelni Ogólnej podane są na stronie Biblioteki Teologicznej

Biblioteka Główna UŚ (kanał RSS)

Wiadomości z Fides (kanał RSS)