Monika Czarnuch  

Ewangelia Marka  w Komentarzu Teofylakta 

Tarnów : Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos, 2018,  ss. 216

 

Wyjaśnienie do Ewangelii Marka napisane na przełomie XI i XII wieku przez Teofylakta – bizantyjskiego arcybiskupa Ochrydy – jest pierwszym zachowanym greckim (a więc odpowiadającym językowi oryginału) komentarzem do całości dzieła Markowego. Na taki komentarz wspomniana Ewangelia z różnych względów czekać musiała ponad tysiąc lat. Podejmując badania nad wspomnianym tekstem Teofylakta, autorka – dr Monika Czarnuch – stawia sobie za cel zbadanie wartości Wyjaśnień, poznanie motywacji zajęcia się przez bizantyjskiego duchownego niekomentowaną wcześniej Ewangelią oraz porównanie jego komentarza z interpretacjami niektórych perykop Ewangelii Markowej obecnymi u wcześniejszych autorów.

Książka jest uzupełnioną wersją rozprawy doktorskiej obronionej 5 czerwca 2017 roku na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

 

Biblioteka Główna UŚ (kanał RSS)

Wiadomości z Fides (kanał RSS)

  • R. 24(2018), nr 2(47)

  • Odnowiony Statut „Fides”

    Konferencja Episkopatu Polski podczas 377. Zebrania Plenarnego, które odbyło się w Lublinie w dniach 13-14 października 2017 r., zatwierdziła zmiany Statutu Federacji Bibliotek Kościelnych „Fides”, przyjęte na mocy uchwały XXIII Walnego Zgromadzenia Federacji z dnia 6 września 2017 r. Jednocześnie został zatwierdzony jednolity sposób

    ...