Vox Patrum 32 (2012) t. 57

Księga Jubileuszowa Ks. Prof. dr. hab. Wincentego Myszora

Oddawany do rąk Czytelników 57. tom „Vox Patrum” jest już dziesiątą z kolei Księgą Jubileuszową, dedykowaną tym razem Księdzu Profesorowi dr hab. Wincentemu Myszorowi z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, z okazji 40-lecia pracy naukowo-dydaktycznej; przyznaną mu 22 IX 2011 r. przez Sekcję Patrystyczną przy Komisji d/s Nauki Wiary Konferencji Episkopatu Polski i Radę Naukową periodyku „Vox Patrum”, za niezwykle bogaty i wybitny dorobek badawczy z zakresu wczesnochrześcijańskiej literatury, tłumaczenia dzieł Ojców Kościoła, a zwłaszcza za przekłady literatury gnostyckiej. Na jej treść składają się, oprócz listów gratulacyjnych, biogramu i wykazu publikacji Dostojnego Jubilata, 56 artykułów i 5 przekładów na język polski kilku pism patrystycznych, dedykowanych Księdzu Profesorowi przez przyjaciół, kolegów i uczniów z kraju i zagranicy. Mamy nadzieję, że i tym razem zaprezentowana w tomie różnorodna problematyka, zainteresuje naszych Czytelników. Dostojnemu Jubilatowi życzymy jeszcze wiele sił, zdrowia i zapału do odkrywania i przybliżania kolejnych skarbów antyku chrześcijańskiego.

Pełny dostęp do tekstów na stronie http://www.voxpatrum.pl/vox57spis.html

SPIS TREŚCI

Słowo wstępne
   
LISTY GRATULACYJNE

 • Słowo wstępne Arcybiskupa Metropolity Katowickiego Wiktora Skworca – Metropolity Archidiecezji Katowickiej (Littera gratulatoria Archiepiscopi Victoris Skworc, Metropolitae Archidioecesis Katovicensis)
 • List gratulacyjny ks. prof. dr. hab. Mariusza Szrama – Prezesa Sekcji Patrystycznej przy Komisji ds. Nauki Wiary Konferencji Episkopatu Polski (Littera gratulatoria Professoris dr hab. Marii Szram – Praesidis Societatis Patristicae Polonorum)

 
BIOGRAM I WYKAZ PRAC NAUKOWYCH KS. PROF. WINCENTEGO MYSZORA
(Biography and List of Research Work of Prof. Vincent Myszor)

 • Ksiądz Profesor Wincenty Wilhelm Myszor (Rev. Professor Vincentius Myszor) – L. Lach-Bartlik
 • Wykaz drukowanych prac Ks. prof. dr. hab. Wincentego Myszora (List of Research Work of Prof. Vincent Myszor) –  L. Lach-Bartlik

 
ARTYKUŁY
(Articles) 

 • E. Artemi, The Christological Controversy between Nestorius of Constantinople and Cyril of Alexandria
 • Th. Boura, The relationship between Hellenism and Christianity in St. Basil's "Speech to the young..."
 • S. Bralewski, Zagłada filozofów helleńskich w Imperium Romanum - obraz mędrców w relacji Sokratesa z Konstantynopola i Hermiasza Sozomena  (Extermination of Hellenistic Philosphers in the Roman Empire - the image of the thinkers in the Ecclesiastical Histories of Socrates and Sozomen)
 • R. Bulas, Chrześcijańskie itineraria do miejsc świętych od II do VIII wieku (Christian itineraria to the Holy Places from the II to VIII century)
 • B. Czyżewski, Sens życia w ocenie Ojców Apostolskich (The meaning of life in the assessment of the Apostolic Fathers)
 • B. Degórski, Chrzest w "Traktatach Wielkanocnych" św. Gaudentego z Brescji  (The Baptism in the "Tractatus Paschales" of saint Gaudentius of Brescia)
 • T. Dekert, Marek Gnostyk, Kain i fałszerze prawdy. Wątek ojcostwa szatana w polemikach antyheretyckich II wieku (Mark the Gnostic, Cain and the counterfeiters of the truth. The fatherhood of Satan in anti-heretical polemics of the II century)
 • H. Dybski, Wydania krytyczne, czas powstania i autorzy starożytnych "Żywotów" św. Teodora Studyty. Jego curriculum vitae w oparciu o "Żywot" A (The critical editions, the creation time and the authors of the ancient "Vitae" of St. Theodore of Studios. His curriculum vitae according to "Vita" A)
 • A. Eckmann, Świętego Augustyna przeżywanie starości w świetle jego listów (Saint Augustine's old age survival in the light of his "Letters")
 • T. Gołgowski, Początki Kościoła monofizyckiego w Egipcie (Beginnings of the Monophisite Church in Egypt)
 • B. Górka, Obraz Boga w Biblii (The image of the God in the Bible)
 • J. Grzywaczewski, Wpływy monastyczne w życiu rodzinnym w Galii w IV-VI wieku  (Monastic influence on Family life in the fourth, fifth and sixth centuries)
 • A. Jasiewicz, Znaczenie cudów w "Historii mnichów w Egipcie" (Senses of wonder in the "Historia monachorum")
 • S. Kaczmarek, Jak mówić‡ o Chrystusie, by rosła wspólnota? Chryzostomowa egzegeza Dz 2, 37-47 w 7. Homilii na Dzieje Apostolskie (How to talk about Christ so that the community could grow? John Chrysostom's exegesis of Acts 2, 37-47 in the "Homily 7 on the Acts of Apostles")
 • W. Kamczyk, Perykopa o wskrzeszeniu Łazarza (J 11, 1-44) a nauka św. Augustyna o odpuszczeniu grzechów (The pericope about the Ressurection of Lazarus (John 11, 1-44) and teaching of St. Augustine about forgiveness of sins)
 • O. Kashchuk, Posiadanie cnót jako przedsmak niebiańskiego życia w nauczaniu Grzegorza Wielkiego (The possession of virtues as foretaste of the Celestial Life in the teaching of St. Gregory the Great)
 • D. Kasprzak, Tematyka społeczna w pismach św. Ambrożego z Mediolanu (Social issues in the writings of St. Ambrose of Milan)
 • D. Keiss-Dolańska, Cezarea/Wieża Stratona w wybranych źródłach pisanych (Caesarea/Straton's Tower in the selected Greek and Latin sources)
 • P. Kochanek, Udział Polaków w 21 międzynarodowych kongresach bizantynistów w latach 1924-2006 (The participation of Poles in 21 international congresses of Byzantine studies in the years 1924-1006)
 • T. Kołosowski, Etyczno-antropologiczne aspekty aborcji w świetle literatury Grecji i Rzymu (Ethical-anthropological aspects of the Abortion in the light of the classical literature of Greece and Rome)
 • J.M. Kozłowski, Homer a Eucharystia (Homer and the Eucharist )
 • T. Krynicka, Starożytny łaciński centon: próba przybliżenia na przykładzie "Centonu weselnego" Auzoniusza (Ausonius' "Cento nuptialis" as an example of the ancient Latin cento)
 • L. Lach-Bartlik, Terminologia trynitarna w "Expositio in Canticum Canticorum" Apponiusza (księgi I-III) (Trinitarian terminology in Apponius' "Expositio in Canticum Canticorum" [Book I-III])
 • P. Mąkosa, Konstytutywne elementy wstępnej katechezy według "De catechizandis rudibus" św. Augustyna (The constitutive elements of the initial catechesis by "De catechizandis rudibus" of St. Augustine)
 • I. Milewski, Problematyka społeczna w "Mowach" Jana Mandakuniego (The social matters in the preaching of John Mandakuni)
 • R. Murawski, Karolińskie "Ordo de catechizandis rudibus" (The Carolingian "Ordo de catechizandis rudibus")
 • L. Nieścior, Nil z Ancyry a Jan Chryzostom o życiu monastycznym (Nilus of Ancyra and John Chrysostom about the Monastic life)
 • A. Nocoń, Poeta poranka i wieczoru. Hymny św. Ambrożego w Liturgii Godzin (The poet of dawn and dusk. The Hymns of St. Ambrose in the Liturgy of the Hours)
 • M. Ożóg, Podróże mnichów i duchownych w świetle pism św. Hieronima (The travels of monks and clergymen in the light of St. Jerome)
 • J. Pałucki, Małżeństwo drogą doskonalenia chrześcijańskiego na podstawie epistolografii św. Paulina z Noli (Marriage as the way of Christian perfecting on the basis of St. Paulinus of Nola's epistolography)
 • R.M. Pancerz, Chrześcijanin a dobra materialne w refleksji szkoły aleksandryjskiej: od Klemensa do Dydyma (Christian towards material goods. Reflection of the Alexandrian School from Clemens to Didymus the Blind)
 • P. Piwowarczyk, "Communes et ecclesiastici" w "Adversus haereses" III 15, 2 Ireneusza z Lugdunum ("Communes et ecclesiastici" in Irenaeus of Lyons, "Adversus haereses" III 15, 2 )
 • J. Pochwat, Obraz Maryi u św. Hieronima w jego "Komentarzu do Ewangelii według św. Mateusza"  (Image of Mary in St. Jerome's "Commentary on the Gospel according to Matthew")
 • M. Przyszychowska, Natura ludzka jako zagubiona owca w nauczaniu Ojców Kościoła (Human nature as the lost sheep according to the Fathers of the Church)
 • K. Sordyl, Próba rekonstrukcji doktryny i struktury Kościoła nowacjańskiego (An attempt to reconstruct the doctrine and structure of Novatian Church)
 • A. Sowińska, Znaczenie Egiptu w apokaliptyce - Logos Teleios/Asclepius (NHC VI, 8: 70,3-76,1; Ascl. 24-27) (The meaning of Egypt in the Apocalypse [NHC VI, 8: 70,3-76,1; Ascl. 24-27])
 • M. Starowieyski, Elementy autobiograficzne w trzech "Męczeństwach" afrykańskich z III wieku (The autobiographical elements in three of African "Passions" from III century)
 • A. Stępniewska, Antuza - matka św. Jana Chryzostoma w świetle starożytnych źródeł (Anthusa - the mother of St. John Chrysostom in the light of ancient sources)
 • S. Strękowski, Pieśń nad Pieśniami w interpretacji Aponiusza (Song of Songs in the Aponius interpretation)
 • A. Swoboda, Wychowanie potomstwa na przykładzie "Kobierców" Klemensa Aleksandryjskiego i "Listów" św. Hieronima (The education of the children on the example of "Stromata" of Clement of Alexandria and "Letters" of St. Jerome)
 • P. Szczur, Ojcowie Kościoła  wobec bogactwa kościołów i przepychu liturgii. Zarys problematyki (The Church Fathers' attitude to the splendour of churches and the the pomp of liturgy - an outline of issues)
 • M. Szram, Inspiracje judeohelleńską egzegezą Filona Aleksandryjskiego w pismach św. Hieronima (Inspirations by the Judeohellenic exegesis of Philo of Alexandria in the writings of St. Jerome)
 • M. Terka, Nauczanie św. Augustyna o Żydach w świetle "Enarrationes in Psalmos" (St. Augustine's teachings on Jews in the light of "Enarrationes in Psalmos")
 • R. Toczko, Pelagiusz widziany oczami św. Augustyna, św. Hieronima, Pawła Orozjusza i Mariusza Wiktoryna (Pelagius as seen by Augustine, Jerome, Paul Orosius and Marius Mercator - a comparative study)
 • A. Tondera, Związek między chrystologią a teorią praw natury w traktacie Euzebiusza z Cezarei "Przeciwko Hieroklesowi" (The connection between the Christology and the theory of the laws of nature in the treatise of Eusebius of Caesarea "Against Hierocles")
 • W. Teister - A. Uciecha, Postawa chrześcijan Kościoła  perskiego w czasie prześladowań Szapura II (The attitude of Persian Christian Church during the persecution of Shapur II)
 • N. Widok, Droga dążenia do świętości według Klemensa Rzymskiego (The way to holliness according to Clement of Rome)
 • R. Wierna, Apokryficzne przedstawienie męczeństwa św. Bartłomieja Apostoła na obrazie z kościoła  parafialnego w Burgrabicach (The presentation of the Apostle Bartholomew's death in a picture from Burgrabice's church)
 • J.E. Wróblewska, Św. Justyn - "sprawiedliwy pośród narodów" (St. Justin - a righteous man among the nations)
 • P. Wygralak, Postawa ubogiego wobec ofiarodawcy i jego daru w nauczaniu starożytnego Kościoła  (I-III wiek) (The attitude of a poor person to the benefactor and his gift in the teaching of the ancient Church)
 • M. Zając, Eucharystia jako centrum celebracji chrześcijańskiej w ujęciu katechetycznej Szkoły Aleksandryjskiej (The Eucharist as a center of Christian celebration in the spin of the Alexandrian Catechetical School)
 • D. Zalewski, Idea "contemptus mundi" u Eucheriusza z Lyonu (Doctrine of "contemptus mundi" in Eucherius of Lyons)
 • R. Zarzeczny, Euzebiusz z Heraklei. Homilia [efeska] (CPG 6143) z etiopskiej antologii patrystycznej Qerellos (Eusebius of Heraclea and his "Homily" [CPG 6143] from the Ethiopian patristic anthology known as Qerellos)
 • B. Zgraja, Stworzenia nierozumne wezwaniem do doskonałości. Przyczynek do studium nad "Hexaemronem" św. Ambrożego (Brainless creatures are a call to perfection. Contribution to a study on St. Ambrose's "Hexaemeron")
 • A. Zmorzanka, „Platoński” Marsanes i jego pitagorejski wątek (The Platonist Marsanes and its Pythagorean Theme)
 • A. Żurek, Katecheza eucharystyczna św. Augustyna (The eucharistic catechesis of St. Augustine)

  PRZEKŁADY (Translations)

 • Ewangelia według Bazylidesa (Evangelium Basilidis - CPG 1899: Hippolytus Romanus, Refutatio omnium haeresium VII 20, 1 - 27, 13; X 14,1-10), wstęp, przekład i komentarz (introduction, translation and notes) E. Osek
 • Św. Efrem Syryjski – Hymn XXXI o wierze (Ephraem Syrus, Hymnus de fide XXXI), przekład, wstęp i komentarz (introduction, translation and notes) J.W. Żelazny
 • Św. Bazyli Wielki – Do młodzieńców o korzyściach z czytania książek pogańskich (Basilius Magnus, De legendis gentilium libris, CPG 2867), wstęp i komentarz (introduction and notes) S. Longosz, przekład (translation) ks. bp. R. Andrzejewski
 • Św. Augustyn – Augustyńskie napomnienie Wiktora (Augustinus, Admonitio Victorii - Epistula 8* Coll. Divjak), wstęp, przekład i komentarz (introduction, translation and notes) J. Pudliszewski
 • Św. Beda Wielebny – Brytania - położenie, jej podbój i nawrócenie (Beda Venerabilis, Britannia - situs eiusque occupatio et conversio, HE II-V, CPL 1375), przekład (translation) I. Salomonowicz-Górska, wstęp i komentarz (introduction and notes) S. Longosz

SPRAWOZDANIA (Reports) 

 • Ks. Stanisław Longosz odznaczony nagrodą „Feniksa” przez Stowarzyszenie Wydawców Katolickich za utworzenie i wydawanie czasopisma „Vox Patrum”
 • Posiedzenia Komisji Badań nad Antykiem Chrześcijańskim w roku akademickim 2011/2012 – A. Zmorzanka
 • Likwidacja Międzywydziałowego Zakładu Badań nad Antykiem Chrześcijańskim na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II – ks. S. Longosz

Biblioteka Główna UŚ (kanał RSS)

Wiadomości z Fides (kanał RSS)